W celu poprawienia jakości życia mieszkańców Gmina Zawonia przystąpiła do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Zawonia na lata 2016-2026, inicjując tym samym proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, na które będzie mogła ubiegać się o zewnętrzne źródła finansowania: środki unijne i krajowe. 

Na opracowanie programu Gmina pozyskała prawie 55 tys. zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Projekt pt. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Zawonia na lata 2016-2026” zajął 4 miejsce w konkursie o dotacje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (w sumie dofinansowanie przyznano 77 gminom). 

Program Rewitalizacji doprecyzuje najważniejsze założenia Strategii Rozwoju Gminy Zawonia na lata  
2015- 2020 i określi kierunki działań rewitalizacyjnych. Program umożliwi przede wszystkim władzom samorządowym oraz innym uprawnionym podmiotom pozyskiwanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na działania o charakterze wielowymiarowej rewitalizacji. 

W projekcie przewidziano realizację takich działań jak: przeprowadzenie konsultacji społecznych w związku  
z przygotowaniem Programu Rewitalizacji, opracowanie Programu, organizację dwóch konferencji, organizację konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy pt. „Napraw Swoją Gminę”, dystrybucję materiałów informujących o projekcie i procesie rewitalizacji. 

W najbliższym czasie zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, dlatego zwracamy się z prośbą do mieszkańców gminy Zawonia, przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców  
o aktywny udział w pracach nad Programem. Mamy nadzieję, że prace te wniosą wiele merytorycznych uwag  
i propozycji, które pozytywnie wpłyną na ostateczny kształt dokumentu. Poznanie zdania mieszkańców  
w kwestii rewitalizacji gminy pozwoli na sformułowanie programu możliwie bliskiego ich oczekiwaniom.