Program Rewitalizacji Gminy Zawonia na lata 2016-2026 został zatwierdzony. 
Gmina Zawonia otrzymała pozytywną opinie zatwierdzającą opracowywany od marca 2016 roku Program Rewitalizacji Gminy Zawonia na lata 2016-2026.

  Dzięki pozytywnej ocenie, Gmina Zawonia może starać się o dofinansowanie projektów zamieszczonych w programie rewitalizacji ze środków unijnych. Projekty te przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców i wzrostu atrakcyjności gminy. Jest to kolejny sukces Gminy Zawonia, dzięki któremu będzie się ona pozytywnie zmieniać. 

Program Rewitalizacji Gminy Zawonia na lata 2016-2026 został oceniony pozytywnie w zakresie zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi programowymi IZ RPO WD dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020. 

Program Rewitalizacji Gminy Zawonia na lata 2016-2026 został opracowany w ramach projektu pn. "Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Zawonia na lata 2016-2026".  
Całkowita wartość projektu wyniosła 61 100,00 zł, kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 – 54 999,00 zł. 
Program Rewitalizacji do pobrania i wglądu poniżej
  Konferencja zamykająca projekt: "Opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Zawonia na lata 2016-2026" 
 
  Wójt Gminy Zawonia zaprasza wszystkich chętnych mieszkańców, przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców na KONFERENCJĘ ZAMYKAJĄCĄ PROJEKT:  "Opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Zawonia na lata 2016-2026"  
W programie prezentacja podsumowująca opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji, konsultacje nad koncepcją zagospodarowania terenu po byłym basenie przy ul. Zielonej w Zawoni oraz poczestunek!  

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

 
  Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zawonia na lata 2016-2026.
 
  Wójt Gminy zaprasza do składania fiszek projektowych
  Wójt Gminy zaprasza do składania fiszek projektowych do Programu Rewitalizacji Gminy Zawonia na lata 2016-2026. Mieszkańcy oraz podmioty publiczne i komercyjne, które planują realizację projektów na obszarze wskazanym do rewitalizacji według granic przedstawionych na mapie (załącznik na stronie internetowej), lub chcą zaproponować pomysł na projekt realizowany przez inny podmiot, mogą składać swoje propozycje na wzorze fiszki zamieszczonym poniżej w terminie do 06.09.2016 r. w następujących formach: elektronicznie na adres e-mail: urbanistyka@zawonia.pl, przesyłając na adres Urzędu Gminy Zawonia – ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia lub składając osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Zawonia w godzinach pracy.
  Informacja podsumowujaca przebieg konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji.
  Zgodnie z Zarządzeniem Nr 31/2016 Wójta Gminy Zawonia z dnia 19 maja 2016 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 35/2016 Wójta Gminy Zawonia z dnia 25 maja 2016 r., miały miejsce konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji. 
Spotkanie odbyło się dnia 30 maja 2016 roku o godz. 16 00 w byłym kościele poewangelickim przy ul. Szkolnej 1 w Zawoni. W spotkaniu uczestniczyło 8 osób oraz przedstawiciele Urzędu Gminy: Pracownik Urzędu Gminy – Patrycja Wielińska, Pani Anna Jasinowska – Czarny oraz Joanna Sanik – wykonawca Programu Rewitalizacji Gminy Zawonia. Spotkanie trwało do godz. 1700. 
Ankiety można było składać w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia, sekretariat - pok. nr 1, I piętro, przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: urzad@zawonia.pl lub wypełnić elektronicznie na stronie www.zawonia.pl . w dniach 30.05.2016 do 30.06.2016. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła do tutejszego Urzędu żadna uwaga.  

  Rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego pt: „NAPRAW SWOJĄ GMINĘ” 
 
  Laureatów konkursu oraz wszystkich uczestników zapraszamy na uroczyste rozdanie nagród oraz ekspozycję prac, które odbędą się 27 czerwca 2016 r. o godzinie 17:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Zawoni przy ul. Trzebnickiej 11. 
Na zwycięzców czekają wspaniałe nagrody, a na wszystkich, którzy uczestniczyli w konkursie drobne upominki.

 
  Konkurs plastyczny „NAPRAW SWOJĄ GMINĘ”
 
  Serdecznie zapraszamy wszystkich przedszkolaków, uczniów Szkół Podstawowych  
i Gimnazjów z terenu gminy Zawonia, do udziału w Konkursie Plastycznym pn.: " NAPRAW SWOJĄ GMINĘ”. 

 Celem Konkursu jest rozwijanie wyobraźni, wrażliwości estetycznej i fantazji uczestników oraz kreatywności, odwagi w wyrażaniu własnych opinii i pomysłów, a także kształtowanie postawy refleksyjności wobec problemów występujących w gminie. Temat Konkursu stwarza uczestnikom możliwość artystycznej wypowiedzi na temat związany z ich bliższym lub dalszym otoczeniem. 

 
  W związku z przystąpieniem Gminy Zawonia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zawonia, uprasza się o wypełnieniej ankiety. Zebrane materiały posłużą do wyznaczenia obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Zawonia i wyznaczenia obszarów do rewitalizacji.
  Ankieta dostępna jest również w formie papierowej, w Urządzie Gminy Zawonia, ul Trzebnicka 11, pok. 8.
  Zapraszamy na konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji na terenie gminy Zawonia.
Konsultacje w  przeprowadzone zostaną w formie otwartego spotkania, które odbędzie się w dniu 30 maja o godz. 16:00 w kościele poewangelickim przy ul. Szkolnej 1 w Zawoni.

 
  SZANOWNI PAŃSTWO! 

Jak już wiecie, trwają prace na opracowaniem „Programu Rewitalizacji Gminy Zawonia na lata 2016 – 2026.”
 Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie otwartego spotkania, które odbędzie się w dniu 30 maja o godz. 16:00 w kościele poewangelickim przy ul. Szkolnej 1 w Zawoni. 

 
  W piątek, 11 marca odbyła się konferencja otwierająca projekt pt. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Zawonia na lata 2016-2026”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.
  W konferencji wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, organizacji pozarządowych, kierownicy jednostek, radni oraz sołtysi. Bardzo liczną grupę stanowili mieszkańcy gminy Zawonia.  
Spotkanie otworzyła Wójt Gminy Zawonia- Pani Agnieszka Wersta. W samo pojęcie i idee rewitalizacji wprowadziła uczestników Pani Anna Jasinowska- Czarny. Szczegóły Projektu oraz podstawy prawne sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji omówiła natomiast Pani Joanna Sanik, która ma zająć się opracowaniem programu.   

  Konferencja otwierająca projekt "Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Zawonia na lata 2016-2026"
 
  W piątek 11 marca 2016 r. o godz. 18:00 zapraszamy na pierwsze spotkanie   informacyjne w ramach konferencji otwierającej projekt (sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Zawoni przy ulicy Trzebnickiej 11). Na konferencji zostaną zaprezentowane zagadnienia, jakie będą przedmiotem Programu oraz harmonogram prac na najbliższe miesiące.